ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 0 3434 2597 (ศูนย์ฟื้นฟูฯ) 0 3434 2600 (งานพยาบาล) 0 3434 2628 (พุทธสถานฯ) 0 3434 2630 (งานธุรการ) 0 3434 2631 (งานแรกรับ)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม:จำขึ้นใจ โดยให้ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงจำขึ้นใจ และเพลงคนดีไม่มีวันตาย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม:จำขึ้นใจ โดยให้ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงจำขึ้นใจ และเพลงคนดีไม่มีวันตาย
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม:จำขึ้นใจ โดยให้ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการ
ร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงจำขึ้นใจ และเพลงคนดีไม่มีวันตาย