ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 0 3434 2597 (ศูนย์ฟื้นฟูฯ) 0 3434 2600 (งานพยาบาล) 0 3434 2628 (พุทธสถานฯ) 0 3434 2630 (งานธุรการ) 0 3434 2631 (งานแรกรับ)

รับสมัคร ผู้ช่วยนักบำบัด


รับสมัคร  ผู้ช่วยนักบำบัด
คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป และไม่เกิน  45 ปี 
การศึกษา. ม.6  ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ ลักษณะงาน
1. ร่วมจัดกิจกรรม บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนกับทีมสหวิชาชีพ. 
2. เป็นผู้ช่วยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือพยาบาลวิชาชีพ. 
3. เก็บรวบรวมเอกสาร สรุปและจัดทำสถิติ. 
4. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่สภาพพร้อมใช้งาน 
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย