ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 0 3434 2597 (ศูนย์ฟื้นฟูฯ) 0 3434 2600 (งานพยาบาล) 0 3434 2628 (พุทธสถานฯ) 0 3434 2630 (งานธุรการ) 0 3434 2631 (งานแรกรับ)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต


เภสัชกรหญิงอาภรณ์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนมูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mou ด้านการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยมีศาตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับอธิการบดี หรือผู้แทนมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันและประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้แทน จำนวน 12 สถาบัน


เอกสารแนบ